Ganter

Rohrklemmverbinder - Verbindungselemente

1 - 14 von 14 Artikeln

GN 146.3

Flansch-Klemmverbinder [ALUMINIUM]

GN146.3-B20-40-2-BL
Flansch-Klemmverbinder (2B) d1=B20 k=40 ALUMINIUM blank Kennziffer 2
GN146.3-B20-40-2-SW
Flansch-Klemmverbinder (2B) d1=B20 k=40 ALUMINIUM schwarz Kennziffer 2
GN146.3-B25-40-2-BL
Flansch-Klemmverbinder (2B) d1=B25 k=40 ALUMINIUM blank Kennziffer 2
GN146.3-B25-40-2-SW
Flansch-Klemmverbinder (2B) d1=B25 k=40 ALUMINIUM schwarz Kennziffer 2
GN146.3-B30-40-2-BL
Flansch-Klemmverbinder (2B) d1=B30 k=40 ALUMINIUM blank Kennziffer 2
GN146.3-B30-40-2-SW
Flansch-Klemmverbinder (2B) d1=B30 k=40 ALUMINIUM schwarz Kennziffer 2
GN146.3-B30-56-2-BL
Flansch-Klemmverbinder (2B) d1=B30 k=56 ALUMINIUM blank Kennziffer 2
GN146.3-B30-56-2-SW
Flansch-Klemmverbinder (2B) d1=B30 k=56 ALUMINIUM schwarz Kennziffer 2
GN146.3-B32-56-2-BL
Flansch-Klemmverbinder (2B) d1=B32 k=56 ALUMINIUM blank Kennziffer 2
GN146.3-B32-56-2-SW
Flansch-Klemmverbinder (2B) d1=B32 k=56 ALUMINIUM schwarz Kennziffer 2
GN146.3-B35-56-2-BL
Flansch-Klemmverbinder (2B) d1=B35 k=56 ALUMINIUM blank Kennziffer 2
GN146.3-B35-56-2-SW
Flansch-Klemmverbinder (2B) d1=B35 k=56 ALUMINIUM schwarz Kennziffer 2
GN146.3-B40-56-2-BL
Flansch-Klemmverbinder (2B) d1=B40 k=56 ALUMINIUM blank Kennziffer 2
GN146.3-B40-56-2-SW
Flansch-Klemmverbinder (2B) d1=B40 k=56 ALUMINIUM schwarz Kennziffer 2